Lettergrootte: A A A

Ouders

Als uw zoon of dochter tijdelijk of langer naar een pleeggezin gaat, is er al veel aan vooraf gegaan. Hulp vragen doe je niet zomaar.
Ook al kan een plaatsing in een pleeggezin erg zinvol zijn, het is niet gemakkelijk om de zorg van uw zoon of dochter aan andere opvoeders te moeten overlaten.

Ook voor kinderen en jongeren is pleegzorg een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om over de plaatsing te praten. Wij hebben een speciale pagina voor jongeren gemaakt waar zij alle informatie kunnen vinden.

Pleegzorg Parlan wil u zo goed mogelijk informeren en begeleiden. U vindt op deze pagina´s informatie die voor u van belang is.

 

 

 

 

 

 

 Klik hier om de folder te lezen

 

 

Parlan werkt mee aan een onderzoek van de Universiteit van Leiden. Zij onderzoeken de ontwikkeling van kinderen in pleegzorg. Met name wat belangrijk is voor een positieve ontwikkeling van kinderen in pleegzorg. Dit is het eerste onderzoek waarin zowel ouders, pleegouders en pleegzorgorganisaties betrokken worden om een antwoord op deze vraag te krijgen.
Ouders worden uitgenodigd voor het onderzoek als uit onze gegevens blijkt dat een kind in de periode van 2004-2014 in een pleeggezin is opgevangen, en daarna weer voor enige tijd of voorgoed thuis is komen wonen.
Brief Universiteit van Leiden uitnodiging onderzoek
Toestemming deelname onderzoek

Veelgestelde Vragen

Kan iedereen pleegouder worden?Wilt u pleegouder worden, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld tenminste 21 jaar zijn. Parlan vraagt voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Uw leefsituatie dient stabiel te zijn en het is belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. En dat u tijd en ruimte heeft om voor een pleegkind te zorgen.
Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?Ouderschap is het exclusieve recht van ouders en is niet overdraagbaar. Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Daarnaast worden ouders betrokken bij het opstellen van het trajectplan. Daarin zijn termijnen en doelen van de hulpverlening en de afspraken, bijvoorbeeld over een bezoekregeling, vastgelegd.
Hoe verloopt de samenwerking tussen ouders en pleegouders?Een goede communicatie en samenwerking zijn voor een pleegkind heel belangrijk. Ouders houden een belangrijke rol in het leven van hun kind. De pleegzorgwerker helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken.
Wat is het verschil tussen vrijwillig en justitieel?Als u zelf hulp heeft gezocht en u stemt in met de plaatsing van uw kind in een pleeggezin, is dat een vrijwillige plaatsing. Als de kinderrechter beslist dat uw kind in een pleeggezin wordt geplaatst, dan noemen we dat een justitiële plaatsing.
Kan pleegvergoeding worden betrokken bij schuldsanering?Pleegvergoeding en schuldsanering Wanneer pleegouders die schulden hebben in het kader van schuldsanering een betalingsregeling hebben getroffen, gebeurt het regelmatig dat de beslagleggers ook de pleegvergoeding in beslag (willen) nemen. De vraag is of het terecht is dat een pleegvergoeding wordt betrokken bij schuldsanering. Een aantal vormen van inkomen valt onder het beslagverbod en mogen daarom niet bij de beslaglegging worden betrokken. Hieronder valt ook de pleegvergoeding, met dien verstande dat de pleegvergoeding niet als inkomen wordt beschouwd voor zover het een vergoeding betreft voor niet meer dan drie pleegkinderen. De pleegvergoeding wordt ‘vanwege de bijzondere aard’ niet als inkomen beschouwd, omdat tegenover de vergoeding ook reële kosten staan. Echter, als de vergoeding wordt ontvangen voor meer dan drie kinderen, kan de vergoeding fiscaal belast zijn en zal deze in het kader van schuldsanering ook worden meegenomen. Dit laatste wordt ontleend aan de belastingwetgeving. Daarin is opgenomen dat als de pleegvergoeding mede een vierde of volgend kind betreft, de belastinginspecteur van geval tot geval beoordeelt of er sprake is van een bron van inkomen. Zodra er sprake is van een bron van inkomen, zal de totale vergoeding voor alle pleegkinderen onder de Wet Inkomstenbelasting 2001 worden aangemerkt als een belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, waarop alle werkelijk gemaakte kosten in aftrek worden gebracht. Pleegouders moeten in dat geval aantonen wat de werkelijk gemaakte kosten zijn. Als een organisatie wil overgaan tot beslaglegging bij pleegouders en daarbij de pleegvergoeding wil betrekken, kan dat dus pas als het om een pleegvergoeding gaat voor meer dan drie kinderen. Bovendien moet de belastinginspecteur hebben bepaald welk deel van de pleegvergoeding als bron van inkomen wordt gezin (bij meer dan drie pleegkinderen), dus fiscaal belast is en vatbaar is voor beslaglegging.
Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
TEL: (088) 124 00 00
Facebook Twitter