Overplaatsingen binnen pleegzorg voorkomen
home
      

Overplaatsingen binnen pleegzorg voorkomen

Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het is dan ook van belang dat overplaatsingen binnen pleegzorg zoveel als mogelijk worden voorkomen. Toch is landelijk bij ongeveer dertig procent van de pleegzorgplaatsingen sprake van een ongunstige (ongeplande) voortijdige beëindiging van de pleegzorgplaatsing. Er wordt in dat geval gesproken over een breakdown.
 

Actieplan continuïteit 

Parlan is één van de tien pleegzorgaanbieders die uitgekozen is om mee te doen aan het ‘Actieonderzoek continuïteit in pleegzorg’. De aandachtfunctionaris binnen Parlan is Marije van der Meulen, gedragswetenschapper binnen de afdeling pleegzorg. Zij heeft een actieteam samengesteld die bestaat uit pleegouder(s), pleegzorgbegeleiders, crisismedewerker(s) en een beleidsmedewerker. Dit actieteam werkt samen met gemeenten en jeugdbescherming. Het actieteam zal een actieplan continuïteit opstellen en uitvoeren. 
 
Het doel van het actieonderzoek is tweeledig:
  1. Een flinke impuls geven aan het terugdringen van breakdown.De ambitie is een afname van het aantal breakdowns met 25% in 2020 (2 jaar na start project) en met 40% in 2023 (5 jaar na start project).
  2. Het aantal pleegouders dat uitvalt terugdringen.

Zonder pleegouders geen pleegzorg

Marije: "De ambitie is een afname van het aantal pleegouders dat uitvalt. We moeten voldoende pleegouders behouden om aan de vraag te kunnen voldoen. Immers, zonder pleegouders geen pleegzorg. Naar pleegouders die zijn uitgestroomd, hebben we begin februari 2019 een vragenlijst gestuurd. Onder hen wordt verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan naar waarom zij zijn uitgevallen. Onder pleegouders die te maken hebben gehad met breakdown wordt ook een vragenlijst afgenomen en onder een deel van hen wordt verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan."

Het Nederlands Jeugdinstituut zal het onderzoek monitoren en ondersteunen. Parlan zal in deze fase samen met pleegouders, professionals, ketenpartners en gemeenten de aanpak (of aanpakken) die goed werkt verder uitbouwen en innovatie-aanpakken uitproberen, evalueren en verder brengen. Het Nederlands Jeugd Instituut zal aanbieders ook regelmatig in contact brengen met elkaar om ervaringen te delen en te leren van elkaar.
 
De Pleegouderraad is geïnformeerd over het onderzoek en zij zullen op de hoogte gehouden blijven worden van het onderzoek. Daarnaast zal deze nieuwsbrief ook gebruikt worden om u als pleegouders te betrekken binnen het actieonderzoek. Houdt deze daarom goed in de gaten.
 
Marije: "Wij gaan ervoor om de ambities te behalen en hopen op de medewerking, kennis en kunde van onze pleeggezinnen!"
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk