Voortgang Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg
home
      

Wat doet Parlan aan Continuïteit Pleegzorg

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten 'waarom stoppen pleegouders informeren wij u hieronder wat Parlan doet aan de continuiteit in pleegzorg? U kunt het hieronder lezen.

Ondanks de grote inzet van iedereen maken kinderen in de pleegzorg nog te vaak te veel wisselingen mee. Dat kan schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. Bovendien worden er plaatsingen afgebroken terwijl dat niet de bedoeling was. Continuïteit van pleegzorgplaatsingen is een van de prioriteiten bij het verbeteren van de pleegzorg.

Tien pleegzorgorganisaties, waaronder Parlan, werken samen aan het landelijke actieonderzoek continuïteit pleegzorg (november 2018 - september 2020). Het actieonderzoek is tweeledig en richt zich enerzijds op het behouden van pleegouders en anderzijds op het voorkomen van breakdown (een ongunstige (ongeplande) voortijdige beëindiging van de pleegzorgplaatsing).

Parlan en continuïteit pleegzorg

Parlan is al langer bezig om acties in te zetten om pleegouders te behouden. Een aantal voorbeelden: methodisch matchen, tijdelijke intensieve pleegzorgbegeleiding en trainingen om pleegouders in hun kracht te zetten.
 
Binnen Parlan is een aandacht functionaris aangesteld: gedragswetenschapper pleegzorg Marije van der Meulen. Zij is aanjager van het actieteam continuiteit pleegzorg binnen Parlan, waar ook leden van de Pleegouderraad actief in zijn. In het eerste kwartaal van 2019 is een onderzoek gedaan naar breakdown met als doel meer zicht te krijgen op oorzaken van breakdown en aanknopingspunten om breakdowns te verminderen. De resultaten zijn verwerkt in onderstaande actiepunten. 
 
In 2020 legt het actieonderzoek de focus op drie thema’s:
  1. De basis/de start
  2. het netwerk
  3. de nazorg.

De deelnemers uit het actieonderzoek zijn opgedeeld in twee actiegroepen. De ene groep richt zich op het verstevigen van de basis binnen pleegzorg en de andere groep richt zich op het buddyproject en de nazorg.

Ad 1. Verstevigen van de basis binnen pleegzorg

Pleegouders geven aan dat ze bij de start van de plaatsing meer begeleiding nodig hebben. Naast de basis van de reguliere pleegzorg, die moet staan als een huis, is het belangrijk dat pleeggezinnen gemotiveerd zijn en blijven. We gaan gebruik maken van de landelijke methodiekhandleiding ‘Pleegzorgbegeleiding is een vak!’ Daarbij zal vanaf de start van de plaatsing de focus op samenwerking met de betrokken partijen, het zorgteam, liggen. Bij betrokken partijen denken we aan ouders, pleegouders, pleegzorgbegeleider, de verwijzer (GI/wijkteam) en eventueel belangrijke anderen. Een duidelijke start met dit zorgteam en van daaruit ook een vervolg gedurende de plaatsing zodat mensen zich partners in zorg gaan voelen en daardoor hun verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen het proces.
 

Ad 2. Buddy’s

Binnen het actieonderzoek willen we het werken met buddy’s verstevigen. Pleegouders en leden van de Pleegouderraad hebben aangegeven dat ze graag met buddy's willen werken. Een buddy is een ervaren pleegouder die een minder ervaren pleegouder ondersteuning biedt.  Binnen pleegzorg kan het naast de reguliere pleegzorgbegeleiding aanvullend en zeer nuttig zijn. De buddy weet namelijk uit eigen ervaring wat het betekent om pleegouder te zijn, voor zichzelf, het eigen gezin, familie en omgeving. Hij/zij is op de hoogte van de regelingen in de pleegzorg, de mogelijkheden en beperkingen. Deze werkwijze past in de ontwikkeling van zelfsturing, het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid.
 

Ad 3. Nazorg

Een pleegzorgplaatsing kan om meerdere redenen beëindigen (bij een vertrek of verplaatsing, breakdown of wanneer pleegouders stoppen met pleegzorg). Pleegouders geven aan dat de nazorg onvoldoende is. Dit is aan de orde bij breakdown maar ook bij reguliere beëindiging. Bij elke beëindiging is het belangrijk dat er een nazorgtraject volgt. Hierbij zou het hele zorgteam dat om het kind heen stond, betrokken moeten worden. 
 
We gaan in 2020 in de actie en hopen op de medewerking van iedereen in het belang van onze pleegkinderen!
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk