IKEC Hoorn koploper in integratie van zorg binnen onderwijs/kinderopvang
home
      

IKEC Hoorn een van de koplopers in integratie van zorg binnen onderwijs/kinderopvang.

Het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) vroeg onlangs het Ministerie van OCW om aandacht voor positieve ontwikkelingen rond de samenwerking en soms integratie van speciaal en regulier onderwijs. Hier wordt het standaardaanbod aangevuld met passend onderwijs ten behoeve van leerlingen die specialistische onderwijszorg nodig hebben. Ons IKEC Hoorn werd met name genoemd als een van de kansrijke voorbeelden van integratie.
 

In twee onderzoeken (2017 en 2018) van het NCOJ bleek dat veel scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs werken aan intensieve samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.
Als belangrijke inhoudelijke redenen werden aangevoerd:

  • leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften beter passend onderwijs kunnen geven (maatwerk en soms het doorbreken van schotten tussen onderwijssoorten).
  • speciale ondersteuning dichter bij huis bieden (door spreiden van specialistische voorzieningen en  bundelen van specialistische expertise).

Bevlogenheid
De tientallen initiatieven in het land zijn heel verschillend, maar overal valt de bevlogenheid, bereidheid tot vernieuwing, bestuurlijke rugdekking en het overwinnen van drempels op. Het geloof in de meerwaarde voor de leerlingen is steeds de drijvende kracht.
In het rijtje mooie voorbeelden van dergelijke geïntegreerde voorzieningen staat ook ‘ons’ IKEC Hoorn.   

Het NCOJ vindt dus dat deze positieve praktijkvoorbeelden bij de evaluatie van passend onderwijs meer aandacht moeten krijgen.

In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om dergelijke initiatieven (duurzaam) te realiseren, mede door belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. Om passend onderwijs echt een stap verder te brengen pleit het NCOJ voor meer experimenteerruimte. De Beleidsregel Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs van het Ministerie van OCW biedt dat nog onvoldoende.

Daarnaast zijn er nog andere knelpunten. Denk aan bureaucratische rompslomp in verband met de verantwoording, het opstellen van werkverdelingsplannen, terwijl feitelijk sprake is van één geïntegreerde school, het steeds moeten uitschrijven van enorme aantallen symbiose-overeenkomsten die de praktijk slechts ten dele dekken.

Het NCOJ hoopt dat het ministerie OCW de experimenteerruimte verruimt en de Beleidsregel aanpast.

Deze goede en veelbelovende initiatieven bieden inspiratie en praktijkvoorbeelden voor andere scholen en samenwerkingsverbanden. Dat verdient alle waardering en steun, ook vanuit de overheid en politiek.

Lees het interview over de start van het IKEC in 2017


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk