Verblijf en Behandeling Jeugdzorg Plus
home
      

Verblijf & Behandeling

Jeugdzorgplus

Heel soms zijn de problemen van een jongere zo groot dat behandeling nodig is in een omgeving waaruit hij niet weg kan lopen. De veiligheid van hem en zijn omgeving staat op het spel. Als de jongere zelf niet openstaat voor de vereiste behandeling, is Jeugdzorgplus de aangewezen behandelplek.

Voor wie

Jeugdzorgplus is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar bij wie het niet gelukt is met minder ingrijpende hulp hun - ernstige - problemen op te lossen. Deze problemen spelen thuis, op school en in de vrije tijd. Soms heeft de jongere een verstandelijke beperking, soms is er sprake van psychiatrische problematiek. Ook een drugs- en alcoholverslaving speelt vaak een rol. De jongere kan in in kleindschalige woonvoorzieningen worden behandeld als de kinderrechter een ‘Machtiging gesloten Jeugdzorg’ heeft afgegeven.

Het resultaat

Het gedrag van de jongere is zo veranderd dat hij weer mee kan doen in de samenleving. De problemen hoeven lang niet allemaal te zijn opgelost, maar hij loopt niet meer weg en houdt zich aan belangrijke afspraken. Om de behandeling te kunnen beëindigen, moet de jongere inzien dat hij nog problemen heeft waarvoor hij hulp nodig heeft en deze hulp ook accepteren.

De aanpak

De jongere woont op een plek waar hij de hulp die nodig is niet kan ontlopen: er zijn geen alternatieven en weggaan is uitgesloten. De behandeling is gericht op het in contact komen met de jongere door er steeds voor hem te zijn. Na uitgebreid onderzoek maken we samen met de jongere, zijn ouders en het onderwijs een plan. Bij het opstellen en uitvoeren daarvan zijn ook de specialisten uit de jeugdpsychiatrie, verslavingszorg en/of licht verstandelijk beperkten-sector betrokken.

Waar en door wie

Jeugdzorgplus wordt geboden vanuit kleinschalige woonvoorzieningen met maximaal 5 jongeren. Als ondersteuning in het gezin en/of bij de dag- of vrijetijdsbesteding wenselijk is, organiseren wij dat. Het behandelteam bestaat uit groepsleiders, trainers, therapeuten, gedragswetenschappers, gz-psychologen en orthopedagogen-generalist.

Aanmelding

Gesloten jeugdhulp is een vorm van jeugdhulp die jeugdigen krijgen op basis van een machtiging van de kinderrechter om te voorkomen dat zij zich aan de noodzakelijke hulp onttrekken of onttrokken worden. Verblijf is noodzakelijk voor de behandeling

Folder overzicht

De beschikbare folders.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk