Privacy en persoonlijke gegevens
home
      

Parlan beschermt uw persoonlijke gegevens en privacy

Van uw gezin, uw kind(eren), pleegouders en pleegkinderen registreren wij (persoonlijke) gegevens. Die gebruiken wij om onze hulp zo goed mogelijk af te stemmen op uw hulpvraag. Het gaat om:

  • Informatie nodig voor de aanmelding ontvangen wij van wijkteams of andere verwijzers. Dat zijn o.a. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van uw zoon of dochter en BSN, maar ook de reden van aanmelding.
  • Gegevens over bijv. de gezinssituatie, de schoolprestaties en het verloop van onze hulp.
  • Informatie van bijvoorbeeld school, huisarts of specialist die belangrijk is voor het succes van de hulp.
  • Bijzondere gegevens, zoals bijv. medische achtergronden.

De verwijsindex is een landelijk systeem waar professionals kinderen en jongeren in registreren, waarover zij zich zorgen maken. Parlan doet hieraan mee. Wij melden de naam, geboortedatum, adres en woonplaats. U kunt bezwaar aantekenen bij de gemeente.


Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze medewerkers handelen volgens de Wet verplichte meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling als zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden. Daarndoor zijn alle professionals verplicht om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te bespreken met Veilig Thuis. Dat wordt van tevoren aan de client gemeld.
 

Beveiliging van gegevens

De gegevens in onze systemen zijn o.a. beveiligd met toegangscodes.
Alleen mensen van Parlan die met de hulp aan uw kind te maken hebben, krijgen toegang tot uw gegevens. En onze collega's die verantwoordelijk zijn voor het invoeren en verwerken van gegevens.
 

Overzichten voor de overheid

Overzichten van onze cliënten geven een beeld over de hulp die wij verlenen. Wij zijn verplicht die gegevens aan de overheid ter beschikking te stellen o.a. voor verantwoording. Het gaat bijvoorbeeld om aantallen cliënten, gemiddelde plaatsingsduur, verhouding jongen/meisje, gemiddelde leeftijd en dergelijke.
Deze overzichten gaan altijd over veel cliënten. Er staat nooit een naam of adres bij. Uw persoonlijke gegevens blijven dus geheim.

 

Verstrekken van gegevens

Informatie verstrekken mag zonder uw toestemming aan (interne of externe) medewerkers die direct bij de hulp betrokken zijn. Wij verstrekken alleen na uw toestemming gegevens aan andere personen of organisaties. Bij het verstrekken van gegevens houden wij rekening met: de noodzakelijkheid, of het ook met minder gegevens kan en of het in belang van de cliënt is.
De uitwisseling van gegevens gaat digitaal over beveiligde verbindingen die tenminste voldoen aan wettelijke eisen.
 

Bewaren persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw gegevens nog 15 jaar na beëindiging van de hulp. Dat moet van de Jeugdwet. Daarna vernietigen wij uw gegevens. U krijgt hiervan geen bericht.
 

Inzage, correctie en vernietiging van  persoonsgegevens

U heeft recht om de persoonsgegevens van uw zoon of dochter te bekijken. Is uw zoon of dochter tussen de 12 en 16 jaar, dan heeft u gezamenlijk inzagerecht.
Vanaf 16 jaar heeft u voor inzage toestemming nodig van uw kind.
Als dit tegen de belangen van uw kind is, kunnen wij u inzage in de gegevens weigeren. Dit laatste geldt bij elke leeftijd van uw kind en is in de wet bepaald.
 

U kunt ons vragen persoonlijke gegevens te verbeteren, die naar uw idee niet kloppen. Dit recht heeft u en ook uw kind vanaf 12 jaar. Volgens de wet zijn wij alleen verplicht te wijzigen als gegevens onjuist zijn, of niet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze zijn vastgelegd.

U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te vernietigen. Wij wegen dit verzoek af tegen belangen van anderen en wettelijke verplichtingen. Bij toewijzing gaan wij binnen drie maanden over tot vernietiging.

 

Audio/video opnames

Ter ondersteuning van de hulpverlening maken wij soms video. Wij vernietigen die beelden binnen 3 maanden na afloop van de hulp.

Soms willen cliënten opnames maken van gesprekken met onze hulpverleners. Wij gaan ervan uit, dat dat met wederzijds goedvinden gebeurt en alleen in het belang van de hulp gebruikt wordt.

Parlan is niet verantwoordelijk voor opnames tijdens festiviteiten die gemaakt zijn door ouders, jeugdigen en andere aanwezigen (met videocamera's of mobieltjes).
Onze medewerkers vragen ouders en andere aanwezigen om opnames te beperken tot de eigen kinderen.

Als Parlan zelf foto's of opnames maakt vragen wij (van tevoren) toestemming.
 

Meer weten? Stuur uw vraag naar onze functionaris gegevensbescherming.

Download de folder Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens.

Privayapp voor jeugd

De PrivacyApp Jeugd voor kinderen en jongeren over hun privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming geeft onder meer aan welke gegevens wel of niet wettelijk gedeeld mogen worden.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk