Externe klachtencommissie cliënten

Als een gesprek over jouw klacht met de betreffende medewerker, de leidinggevende of klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie cliënten. Je kunt ook rechtstreeks naar de klachtencommissie. 

Deze Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over jouw klacht. Daarnaast kan zij aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur over te nemen maatregelen.
-------------------------------------------------------

Vacatures beschikbaar

Parlan is op zoek naar twee nieuw leden van de Klachtencommissie, waarvan één voorzitter, vanwege het verlopen van de tweede termijn in november 2023.

Klik hier voor meer informatie over de vacatures.

--------------------------------------------------------------

De Klachtencommissie cliënten bestaat uit vier leden met een juridische of zorginhoudelijke achtergrond die niet in dienst zijn van Parlan. De leden en de secretaris van de Klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht.
 

Een klacht bij de Klachtencommissie cliënten indienen?

De Klachtencommissie neemt alleen per mail ingediende klachten in behandeling: klachtencommissie@parlan.nl

Vermeld in jouw klacht tenminste de volgende gegevens:

 • Je naam, voorletters en geboortedatum;
 • adres, postcode en telefoonnummer;
 • de naam van degene(n) en/of afdeling(en) tegen wie de klacht gericht is;
 • de datum of periode waarin je klacht ontstond;
 • een beschrijving van jouw klacht;
 • plaats, datum en handtekening.
   

Wat de Klachtencommissie cliënten met jouw klacht doet

Binnen een week ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw klacht.

Als jouw klacht in behandeling wordt genomen, ontvangen de medewerker(s) tegen wie de klacht is gericht een kopie van jouw klacht. De Klachtencommissie verzoekt om een schriftelijke reactie. Deze reactie wordt aan je toegezonden.

Vervolgens nodigt de Klachtencommissie jou en degene(n) tegen wie de klacht is gericht uit voor een mondelinge behandeling van de klacht. Tijdens dit overleg kun je jouw klacht toelichten en reageren op het verweer van degene(n) tegen wie jouw klacht gericht is. De wederpartij kan haar standpunt verduidelijken. De Klachtencommissie stelt aan beide partijen vragen om tot een weloverwogen beslissing te komen. De mondelinge behandeling duurt in het algemeen ruim 1 uur.
 

Hulp door anderen

Je kunt je laten bijstaan door een eigen vertrouwenspersoon. Dat mag iedereen zijn. Je kunt eventueel kosteloos terecht bij het onafhankelijke Jeugstem. De Jeugdstem is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp of van een pleegzorgorganisatie.
De Jeugdstem is te bereiken via 088 555 10 00 , de online chat of een aanmeldformulier.


Uitspraak

Na de hoorzitting beslist de Klachtencommissie over jouw klacht. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Gegrondverklaring van de klacht.
 • Gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht.
 • Ongegrondverklaring van de klacht.

De Klachtencommissie doet eventueel in de uitspraak aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van Parlan over te nemen maatregelen.
De uitspraak met daarbij de overwegingen wordt binnen 6 weken aan jou en aan degene(n) tegen wie de klacht is gericht toegezonden.

De Raad van Bestuur ontvangt een afschrift van de uitspraak. Zij laat je in een aparte brief weten of de uitspraak van de Klachtencommissie wordt overgenomen en geeft ook een reactie op eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.

De behandeling van een klacht door de Klachtencommissie cliënten kan ongeveer twee maanden in beslag nemen.