Nieuwsbericht

Financiële ondersteuning voor project Verstevigen kwaliteit binnen pleegzorg en gezinshuizen

Afgelopen jaar is er hard gewerkt binnen Parlan aan alle voorbereidingen t.b.v. het project Verstevigen kwaliteit binnen pleegzorg en gezinshuizen. Parlan heeft voor dit project  financiële ondersteuning gevraagd bij het Bovenregionaal Expertise netwerk (BEN).

We zijn ontzettend blij dat deze aanvraag is goedgekeurd! Vanaf maart 2024 zal gestart worden met het project. 

Inhoud project: 
Een uithuisplaatsing moet een uiterste maatregel zijn. Voordat het kind uit huis geplaatst wordt, moet alles zijn gedaan om dit te voorkomen. Wanneer - ondanks de geboden ondersteuning aan de ouders en het kind - een uithuisplaatsing noodzakelijk is, dient een uithuisplaatsing zorgvuldig en intensief begeleid te worden. Onderzoek door Defence for childeren bracht meerdere knelpunten aan het licht en stelt dat de kinderrechten in de praktijk bij de zorg aan uithuisgeplaatste jeugdigen niet altijd worden nageleefd. Ook over de negatieve gevolgen van een uithuisplaatsing wordt steeds meer duidelijk. 

Binnen dit project zullen we een analyse maken van alle werkzame factoren die nodig zijn voor het optimaal ontwikkelen van de uithuisgeplaatste jeugdige binnen gezinsvormen.  We zullen met elkaar gaan onderzoeken op welke wijze we deze werkzame factoren zo goed mogelijk kunnen beïnvloeden.

Hiervoor zijn twee deelprojecten opgenomen, te weten: Verbeteren Terug naar huis onderzoek (TNHO) en Stevige Start (werktitel).

Het deelproject Verbeteren TNHO zal zich richten op het innoveren van huidige werkwijze, zodat het aangepast is aan de laatste inzichten en de huidige richtlijn “Uithuisplaatsing en terugplaatsing”. Van belang is dat direct vanaf het moment van uithuisplaatsing samen met het gezin een plan gemaakt wordt om binnen een voor het kind aanvaardbare termijn gericht toe te werken naar terugplaatsing. Om vervolgens met gebruik van een afwegingskader een (gedragen) beslissing te nemen over terugplaatsing. Hierbij zullen we onderzoeken welk afwegingskader, we het beste kunnen hanteren voor het terug naar huisonderzoek en hoe we het terug naar huis onderzoek het beste kunnen inrichten binnen huidige (integrale) werkprocessen van Parlan en het bredere werkveld. Voor dit deelproject zijn zowel LEVVEL als DJGB vertegenwoordigd in de projectgroep. Ook met de andere gecertificeerde instellingen, kinderrechters, veilig thuis etc. zullen we in het voorstadium de samenwerking zoeken t.b.v. optimale implementatie. Klik hier voor de projectplanning van THNO.

Het deelproject Stevige Start betreft de ontwikkeling van een interventie die we vanaf de start van de uithuisplaatsing willen gaan inzetten, gericht op het optimaal ontwikkelen van de jeugdige in het pleeggezin.​ De gedachten is nu om deze interventie uit te werken, in drie geprotocolleerde modules, namelijk voor pleegouders, ouders en de jeugdige (met hierbinnen geïntegreerde bijeenkomsten ten behoeve van samenwerking als team). Voor de ontwikkeling van de interventie Stevige start, zal oa. de Universiteit van Amsterdam in een denktank constructie mee participeren. Klik hier voor de projectplanning van Stevige Start. 

Via o.a. onze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit project.