Nieuwsbericht

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op de Trimaran

Hoogbegaafde kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en geen onderwijs ontvangen is iets wat we niet willen. Vijf jaar geleden startte school de Driemaster samen met Parlan een pilot met onderwijs-zorgvoorziening de Trimaran voor kinderen uit regio Alkmaar. Na vijf jaar is besloten om met deze onderwijs-zorgvoorziening door te gaan. 

Aanleiding van de pilot

Binnen Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (SWV PPO-NK) werd in 2017 een groep hoogbegaafde kinderen met een vastgelopen ontwikkeling geïdentificeerd. Veel van deze kinderen zaten thuis of dreigde thuis te komen zitten. Een aantal kinderen maakte gebruik van een zorgboerderij of van een tweedelijnsvoorziening.

Ouders maakten hun zorgen kenbaar bij bestuurders van de gemeente, het samenwerkingsverband en school. Zij zochten een passend aanbod voor hun kind.  Hier was naast expertise  vanuit het onderwijs, ook expertise nodig vanuit jeugdhulp. Hiervoor werd Parlan betrokken. Van hieruit is de Trimaran ontstaan.

De pilot

De Trimaran startte in schooljaar 2017/2018 de 5-jarige pilot voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling. De laatste jaren wordt de Trimaran ook ingezet om dreigende hoogbegaafde thuiszitters te ondersteunen door direct een combinatie van onderwijs en jeugdhulp te bieden. Door deze combinatie krijgen de kinderen de mogelijkheid om weer tot leren en ontwikkeling te komen. Na een bepaalde tijd maken deze kinderen (onder begeleiding) de stap naar regulier onderwijs. De Trimaran is een onderwijs-zorgvoorziening binnen de Driemaster. Een voorziening die beschikbaar is voor kinderen uit de gehele regio Alkmaar. De pilot eindigde in september 2022.

Eindevaluatie

Met de geboden begeleiding en ondersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp van Parlan heeft de Trimaran veel kunnen betekenen voor de kinderen (en hun ouders) die gebruik maken van de Trimaran. Tijdens de pilotperiode is er meer bekend geworden over de groep dubbel-bijzondere kinderen, over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en waar inzet nodig is om de (basis)ondersteuning op reguliere scholen te versterken.

De Trimaran kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het onderwijs geeft les op het niveau van de leerling. De begeleiding van de jeugdhulp is versterkend en ondersteunend aan de ontwikkeling van het kind, zowel in de school als thuissituatie. De goede, intensieve samenwerking tussen ouders, leerling, school en jeugdhulp heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van deze kinderen.

Conclusie

 Uit de evaluatie blijkt dat de Trimaran voor een kleine groep kinderen nog steeds cruciaal is. Voor deze groep wordt de Trimaran als onderwijs-zorgvoorziening voortgezet, waarbij Parlan jeugdhulp blijft leveren. Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats, waarbij ook met elkaar de ontwikkelopgaven voor het komend jaar worden afgesproken. In dit continue leerproces gaat het met name om de vragen wat er nog nodig is in het reguliere onderwijs en wat er vervolgens moet worden opgepakt binnen de Trimaran. Wanneer uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat de Trimaran niet meer nodig is, wordt er afgebouwd.

Regio Alkmaar

Het streven blijft dat in de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen met complexe ondersteuningsvragen een zo inclusief mogelijke aanpak wordt geboden: in de regio Alkmaar gaat elke jeugdige naar een reguliere school bij hem/haar in de buurt, ongeacht de diagnose en/of ondersteuningsvraag.