Nieuwsbericht

Samenwerking om kleinschaligheid te bevorderen

Persbericht: 1 december 2021

Elke jongere die dat nodig heeft verdient de best passende zorg en onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen. Het liefst thuis, maar soms lukt dat (nog) niet. Binnen (gesloten) jeugdzorg ontwikkelen en leren we met elkaar  hoe residentiële zorg er het best uit kan zien, waarbij jongeren zich optimaal ontwikkelen samen met de belangrijkste mensen om hen heen. Kleinschaligheid is een veelbelovende manier om dit vorm te geven. In samenwerking met jongeren en ouders hebben zeven jeugdzorgaanbieders de handen ineen geslagen om liefdevolle zorg met meer ruimte en aandacht voor zowel jongeren en ouders, als medewerkers te bieden.

Samen leren en ontwikkelen

Tegelijkertijd ervaren de zeven jeugdzorgaanbieders,  Parlan, Via Jeugd, Vigo, iHUB, Pluryn, Levvel en Schakenbosch ook allemaal uitdagingen in wat kleinschaligheid bijvoorbeeld vraagt van medewerkers, beschikbaarheid van onderwijs, matching van jongeren en financiën.  Wat werkt voor wie op welk moment, wat vraagt dat van medewerkers, hoe is het onderwijs geregeld en wat zijn de randvoorwaarden?

De zeven jeugdzorgaanbieders gaan de uitdaging aan om hierin samen te leren en ontwikkelen. Samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd, ervaringsdeskundigen en het NJi vormen zij het Consortium ‘kleinschaligheid in de jeugdhulp’.

Eén definitie van kleinschaligheid

Het Consortium concludeerde in eerste instantie dat jeugdzorgaanbieders verschillende definities van kleinschaligheid hanteren. Daarop besloten zij om één gezamenlijke definitie vast te stellen. Deze definitie werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringen van jongeren en ouders. Gezamenlijk is de volgende definitie opgesteld:

‘Een kleinschalige voorziening is een 24/7-verblijf binnen een gesloten of open residentiële jeugdzorginstelling, op een instellingsterrein of in een woonwijk, van maximaal zes – en bij voorkeur vier – jongeren tussen 8 en 23 jaar, in een huiselijke setting door een vast team van begeleiders met een minimum ratio op de groep van 1 op 4, waarbij een intensieve, individuele behandeling en/of begeleiding op maat – en zolang als nodig – wordt gegeven, met perspectief op wonen, zorg en onderwijs/arbeid tijdens verblijf en/of daarna.’

 Wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en ervaringen
Het Consortium ‘kleinschaligheid in de jeugdhulp’ heeft als doel om op basis van de laatste kennis en inzichten de best passende zorg in kleinschalige setting te bieden en daarop met elkaar te leren en ontwikkelen. Er is een gezamenlijk actieplan opgesteld waarin aandacht is voor kwaliteit en effectiviteit van kleinschaligheid, maar ook voor verbinding met het onderwijs, financiële en personele randvoorwaarden. De eerste onderdelen van het actieplan worden in samenwerking met StroomOp vormgegeven. Zo wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken van het kleinschalig aanbod, de ervaringen tot nu toe en wordt gezamenlijk gemonitord. In alle onderdelen van het actieplan wordt steeds samengewerkt vanuit wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en ervaringen.

Website en toekomst

Hoewel het Consortium al even met elkaar bezig is, is nu het moment om onze beweging van samen leren en ontwikkelen op dit thema breder te trekken. Inmiddels is het Consortium ook genoemd in de kamerbrief van de minister en lopen er verdere gesprekken rondom de uitvoer van het volledige actieplan met VWS en OCW.

Website 

Op de website consortiumkleinschaligheid.nl vind je informatie, kennis en ervaringen. Daarnaast is er ook kennis te vinden op de website van het NJI kleinschalig verblijf

-------