Therapeutische Behandeling Pleegzorg bij Parlan
home
      

Therapeutische Behandeling Pleegzorg (TBP)

 

Voor kinderen met een verstoorde psychosociale ontwikkeling

Kinderen in de pleegzorg hebben vaak in mindere of meerdere mate last van psychiatrische problematiek. Deze problematiek verzwaart de opvoedtaak van pleegouders en vraagt veel van ze. Pleegouders wensen dan ook extra handvatten om hun opvoeding af te stemmen op de behoefte van het pleegkind. 
 
Bij Therapeutische Behandeling Pleegzorg wordt het kind behandeld en worden pleegouders intensief en op maat begeleid.
 

Voor wie

Therapeutische behandeling pleegzorg is geschikt voor pleegkinderen van 0-21 jaar bij wie sprake is van psychiatrische problematiek zoals, traumaproblematiek, een reactieve hechtingstoornis en/of gedragsproblemen. De uitingsvorm wisselt sterk. Voorbeelden van gedragingen van pleegkinderen zijn:
  • continu de nabijheid zoeken van pleegouders, niet alleen willen zijn;
  • sterk aangepast gedrag vertonen uit angst weggestuurd te worden;
  • door agressief gedrag onbenaderbaar zijn voor de pleegouder.
 

Wanneer zet Parlan deze behandeling in

Parlan zet deze behandeling in bij die pleeggezinnen waarbij zonder intensieve ondersteuning bij pleegouders en behandeling van het pleegkind de kans op een uithuisplaatsing groot is (breakdown). De begeleiding aan pleegouders is intensief met als doel hun deskundigheid en draagkracht te vergroten.
 
Ook kan deze behandeling worden ingezet als ouders grote moeite hebben met de pleegzorgzorgplaatsing en hun houding van invloed is op de stabiliteit van de pleegzorgplaatsing. Binnen de TBP kan gewerkt worden aan het verdragen van de pleegzorgplaatsing door ouders.
 

Het team van TBP

Het multidisciplinair team van Therapeutische behandeling pleegzorg bestaat uit therapeutische pleegzorgbegeleiders, een gedragswetenschapper, gz-psycholoog, systeemtherapeut en een kinder- & jeugdpsychiater.


De behandeling en ondersteuning

De kinder- & jeugdpsychiater of gz-psycholoog doet onderzoek en hierna volgt de behandeling aan het pleegkind. Voorbeelden van behandeling zijn EMDR, Theraplay en creatieve therapie.

Een therapeutische pleegzorgbegeleider begeleidt het pleeggezin een jaar lang intensief. De pleegzorgbegeleider is deskundig in een trauma- en hechtingsgerichte aanpak. Bij pleegouders kan bijvoorbeeld ook de methodiek ‘pleegouders versterken in opvoeden (PVO)’ ingezet worden.
 

Meer informatie

Toegang Parlan, 088 124 00 02.
Voor deze hulp is een beschikking pleegzorg en Specialistische J-GGZ nodig. Verwijzers kunnen aanmelden via www.aanmeldenbijparlan.nl
 
 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk