Verblijf en Behandeling Kamertraining
home
      

Verblijf & Behandeling Kamertraining

Jongeren groeien toe naar zelfstandigheid. Zij worden volwassen door zelf te ontdekken wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Dit proces is soms moeilijk als de jongere nog thuis woont bij zijn ouders, die ook moeten leren om los te laten. Daarom hebben wij Kamertraining. Op een Kamertrainingsplek is ondersteuning dichtbij als het nodig is en op afstand als het kan.

Voor wie

Kamertraining is bedoeld voor jongeren ouder dan 16 jaar die niet thuis, zelfstandig of in een andere vorm van Verblijf & Behandeling kunnen wonen. Kamertraining gaat altijd samen met een vorm van ambulante hulp (bijvoorbeeld Ambulante Jeugd & Opvoedhulp van waar uit ook de begeleiding naar werk kan worden geboden (als dit nodig is).

Het resultaat

De jongere woont zelfstandig en heeft mensen in zijn omgeving die hij om hulp kan vragen als dat nodig is.

De aanpak

Wij zetten Kamertraining op maat in. Per jongere brengen we in kaart:

  • Welke ondersteuning op welke momenten nodig is.
  • Welke rol gezinsleden en personen uit zijn omgeving kunnen spelen in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.
  • Wat eventueel nog meer nodig is om ervoor te zorgen dat de Kamertrainingsplek voor hem goed en veilig is.

Wij ondersteunen de jongere in zijn dagelijkse doen en laten en bij het aanleren van praktische en sociale vaardigheden. We voeren gesprekken met hem waarin we onder andere werken aan het vergroten van zijn sterke kanten en het leren kennen en aangeven van zijn eigen grenzen. Ook leert de jongere wat de gevolgen van zijn gedrag zijn voor hemzelf en anderen.

Waar en door wie

Wij hebben Kamertrainingsplekken in de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Een jongere kan terecht bij Kamertraining in de eigen regio. De medewerker Kamertraining krijgt ondersteuning van een gedragswetenschapper.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk