Een goede start van de pleegzorgplaatsing
home
      

Continuïteit in pleegzorg begint met een goede start

Parlan was één van de tien pleegzorgaanbieders die werd uitgekozen om mee te doen aan het ‘Actieonderzoek continuïteit in pleegzorg’. De aandachtfunctionaris binnen Parlan is Marije van der Meulen, gedragswetenschapper binnen de afdeling pleegzorg. Zij stelde een actieteam samen bestaande uit pleegouder(s), pleegzorgbegeleiders, crisismedewerker(s) en een beleidsmedewerker. 
 
Een van de acties die Parlan uitwerkte, is een goede start van de plaatsing. Marije: ‘’Het werken met een zorgteam vind ik erg belangrijk omdat het een mooi en werkzaam middel is om de start van een pleegzorgplaatsing stevig en kwalitatief goed neer te zetten. Een goede samenwerking rondom het kind draagt bij aan minder breakdown. En daar gaan we voor!”
 

Zorgteam zorgt voor continuïteit in pleegzorg, ook in de toekomst

Binnen het zorgteam staat het kind centraal, het bevordert de samenwerking en zorgt dat er heldere doelen en verwachtingen geformuleerd worden. Vlak nadat een pleegzorgplaatsing een feit is, maakt het zorgteam met elkaar afspraken over de hulp die noodzakelijk is voor de verzorging en de opvoeding van het kind.Deze afspraken worden in een hulpverleningsplan vastgelegd.
 
Marije is ervan overtuigd dat het zorgteam bijdraagt aan de continuïteit in het leven van het kind,  ook als een kind meerderjarig wordt: “De teamleden zijn namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken. Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het is dan ook van belang dat overplaatsingen binnen pleegzorg zoveel als mogelijk moeten worden voorkomen. Dit geldt niet alleen voor onze pleegkinderen maar ook voor onze pleegjongeren.”
 

Leden zorgteam samen verantwoordelijk

De volgende mensen maken deel uit van het zorgteam: Ouder(s), pleegouder(s), (gezins)voogd/jeugdconsulent, matcher, pleegzorgbegeleider, kind (bij 12 jaar en ouder waar mogelijk), gedragswetenschapper pleegzorg, eventueel andere belangrijke hulpverleners, mentor/leerkracht school of andere belangrijke steunbronnen.
 
Marije: “Natuurlijk vragen we ook aan het kind zelf wie hij in het team wil of wie belangrijk voor hem/haar is.”
Vanaf de start komt het zorgteam één keer per 3 maanden bijeen. Bij een pleegzorgplaatsing in het kader van de opvoedingsvariant gebeurt dit minder frequent, maar in ieder geval bij de start en na 3 maanden nog een keer.
 

Animatie brengt goede start pleegzorg in beeld

Een pleegzorgplaatsing is een grote verandering in het leven van ouders en hun kind(eren). Met subsidie van het NJI is een animatie voor ouders ontwikkeld ter voorbereiding van het pleegzorgtraject bestandpleegzorg: Bekijk hier de animatie over bestandspleegzorg. De animatie over netwerkpleegzorg is nog in ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat heeft Parlan nog meer gerealiseerd in het kader van continuïteit in pleegzorg?

 
Marije is blij dat ze heeft mogen deelnemen aan het actie-onderzoek: “Samen met de actiegroep konden we nu echt focussen op dit onderwerp! Dat de buddy’s werken, hebben we al ervaren. De werking van het zorgteam zijn we nog aan het monitoren. Met behulp van het Nederlands Jeugdinstituut hebben we echt iets moois kunnen neerzetten.”
 
Wil je meer weten? Bel 088-124 00 00 en vraag naar Marije van der Meulen, gedragswetenschapper pleegzorg

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk